Menu česky
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Výstupy

Protokoly o zkouškách

Výstupem z akreditované zkoušky jsou protokoly o zkouškách. V protokolech uvádíme kromě popisu zkoušky či odkazu na normu, výsledků zkoušek, údajů a prohlášení daných normou také přesné datum měření/zkoušky, datum přijetí vzorků, osobu odpovědnou za zkoušku a osobu odpovědnou za uvolnění protokolu.

V případě že jsou zkoušeny vzorky jednoho typu (typové řady), je objednána služba a zkoušená sada to umožní, jsou vždy určeny koeficienty charakteristické rovnice typu, je určen jmenovitý výkon modulu a jsou přepočteny hodnoty pro jiné velikosti (tabulka).

Přílohou protokolu jsou naměřená data, výkres zákazníka (pokud byl dodán) a fotografický záznam ze zkoušky.

Protokoly z akreditovaných zkoušek obsahují také odkaz na akreditaci a kombinovanou značku ČIA. Vzory těchto protokolů jsou uloženy u ČIA.

Protokol je vždy vydán dvojjazyčně česko-anglicky.

Zákazník dostává osobně, poštou či kurýrní službou 2 číslované originály v tištěné a vázané podobě; další výtisk zůstává v naší laboratoři.

V případě, že je prováděno pro zkoušené výrobky i posuzování stálosti vlastností oznámenou laboratoří, je zákazníkovi předán jeden výtisk zkušebního protokolu a výtisk číslo 2 zůstává v archivu oznámené laboratoře.

Před vazbou je jeden originál oskenován a tato kopie je poslána zákazníkovi elektronicky.

Zde naleznete příklad protokolu o zkouškách.

 

Protokoly o posouzení vlastností výrobků

Protokol o posouzení vlastností výrobků, pro dané výrobky (typ otopného tělesa či typovou řadu) zahrnuje mimo jiné:

tabulku základních charakteristik a k nim se vztahujících vlastností: od reakce na oheň po trvanlivost jako odolnost proti menším rázům, včetně tabulky tepelných výkonů pro všechny rozměry otopných těles v rámci typu (typové řady).

- poučení o platnosti protokolu o posouzení vlastností výrobků (časově neomezeně do momentu, kdy se změní skutečnosti, které mají na jeho správnost vliv).

- identifikační číslo oznámeného subjektu (OS 2693) vydávajícího protokol. Toto číslo výrobce uvádí ve svém prohlášení o vlastnostech.

Protokol je vydáván v českém nebo anglickém jazyku. V případě požadavku zákazníka je možné vydat i jiné jazykové mutace. Protokol o posouzení vlastností výrobků platí ve všechny zemích EU a v dalších zemích podle mezinárodních dohod.

  Vzor protokolu o posouzení vlastností výrobků

 

Zprávy, analýzy

V případě neakreditovaných zkoušek, analýz a jiných služeb může být výstupem laboratoře technická zpráva ve formě dohodné se zákazníkem.